Có 1 kết quả:

cửu ngũ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Cửu ngũ” 九五 chỉ ngôi thiên tử. § Theo kinh Dịch, “cửu” 九 là số dương, “ngũ” 五 là hào vị thứ năm. ◇Dịch Kinh 易經: “Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân” 飛龍在天, 利見大人 (Kiền quái 乾卦, Cửu ngũ 九五) Rồng bay trên trời, ra mắt kẻ đại nhân thì lợi. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Kim thiên thụ chủ công, tất hữu đăng cửu ngũ chi phận” 今天授主公, 必有登九五之分 (Đệ lục hồi) Nay trời ban (viên ấn ngọc) cho tướng quân, ắt là điềm báo tướng quân sẽ lên ngôi vua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hào 95 trong quẻ Càn của kinh Dịch, tượng con rồng bay trên trời, tức là tượng vị vua. Do đó ngôi vua gọi là ngôi Cửu ngũ.

Một số bài thơ có sử dụng