Có 1 kết quả:

cửu ngũ chi tôn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ ngôi vua. § Xem “cửu ngũ” 九五.