Có 1 kết quả:

cửu đông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chín mươi ngày của mùa đông, tức mùa đông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chín chục ngày của mùa đông. Cũng tương tự, Cửu xuân chỉ mùa xuân, Cửu hạ chỉ mùa hạ, Cửu thu chỉ mùa thu.