Có 1 kết quả:

cửu bản dương trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chín lớp đường núi quanh co như ruột dê. Chỉ đường đời rắc rối.