Có 1 kết quả:

cửu thiên huyền nữ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo truyền thuyết là nữ thần thời thượng cổ Trung Quốc, đầu người thân chim, đã giúp “Hoàng Đế” 黃帝 đánh thắng quân “Xi Vưu” 蚩尤. Về sau, trong tiểu thuyết thông tục, chỉ người truyền đạt thiên thư, cũng chỉ nữ thần giúp người lạc đường mất hướng. Dân gian gọi là “cửu thiên nương nương” 九天娘娘. Gọi tắt là “Huyền nữ” 玄女.

Một số bài thơ có sử dụng