Có 1 kết quả:

cửu lễ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chín lễ nghi ngày xưa là: “quan, hôn, triều, sính, tang, tế, tân chủ, hương ẩm tửu, quân lữ” 冠, 婚, 朝, 聘, 喪, 祭, 賓主, 鄉飲酒, 軍旅.