Có 1 kết quả:

cửu chương toán pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phép toán xưa, cũng gọi là “cửu số”. Gồm: “phương điền” 方田 đo ruộng, “túc mễ” 粟米 tính toán việc buôn bán, “suy phân” 衰分 phép hỗn hợp quý tiện, “thiếu quảng” 少廣 bình phương và lập phương, “thương công” 商功 tính về công trình, “quân thâu” 均輸 vận phí xa thuyền, “doanh bất túc” 盈不足 tỉ lệ, “phương trình” 方程 phương trình thức, “câu cổ” 句股 phép tam giác.