Có 1 kết quả:

cửu quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lục quân của thiên tử và tam quân của chư hầu, gọi gộp lại là “cửu quân” 九軍.
2. Quân đông nhiều, đại quân.