Có 1 kết quả:

cửu hồi trường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ruột thắt chín lần. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Thị dĩ trường nhất nhật nhi cửu hồi” 是以腸一日而九迴 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Một ngày mà ruột thắt chín lần.
2. Tỉ dụ ưu tư cực độ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruột chín khúc, chỉ mối lo nghĩ.