Có 1 kết quả:

khất sư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xin người cho quân giúp đỡ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mượn quân đội của nước khác để đánh giặc ở nước mình.