Có 1 kết quả:

nhũ dung

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người vú em.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người vú em.