Có 1 kết quả:

nhũ danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên đặt lúc mới sinh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cha mẹ đặt ra lúc mới đẻ.