Có 1 kết quả:

nhũ đầu

1/1

nhũ đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

đầu vú, núm vú