Có 1 kết quả:

nhũ uẩn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vú em.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vú em.