Có 1 kết quả:

nhũ tuyến

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hạch trong vú, tiết ra sữa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạch trong vú, làm ra sữa.