Có 1 kết quả:

nhũ toan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chất sữa chua.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất sữa chua.