Có 1 kết quả:

nhũ xỉ

1/1

nhũ xỉ

giản thể

Từ điển phổ thông

răng sữa