Có 1 kết quả:

kiền khôn nhất trịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quyết thắng đoạt lấy thiên hạ. § Nguồn gốc: ◇Hàn Dũ 韓愈: “Thùy khuyến quân vương hồi mã thủ, Chân thành nhất trịch đổ kiền khôn” 誰勸君王回馬首, 真成一擲賭乾坤 (Quá hồng câu 過鴻溝).