Có 1 kết quả:

can nương

1/1

can nương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mẹ hờ (gọi là mẹ nhưng không thực)