Có 1 kết quả:

kiền hạn

1/1

kiền hạn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hạn hán

Một số bài thơ có sử dụng