Có 1 kết quả:

can tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự nhiên mà chết. Cũng như Can sầu 乾愁 ( tự nhiên mà buồn ).