Có 1 kết quả:

can gia

1/1

can gia

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cha hờ (gọi là cha nhưng không thực)