Có 1 kết quả:

can phạm

1/1

can phạm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

can phạm