Có 1 kết quả:

can tiếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cười khan, cười gượng, cười một cách miễn cưỡng.