Có 1 kết quả:

kiền thảo

1/1

kiền thảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ khô (cho súc vật ăn)