Có 1 kết quả:

can khương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gừng khô làm thuốc.