Có 1 kết quả:

can hầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lương khô. Phiếm chỉ thức ăn. ◇Thi Kinh 詩經: “Dân chi thất đức, Can hầu dĩ khiên” 民之失德, 乾餱以愆 (Tiểu nhã 小雅, Phạt mộc 伐木) Dân chúng mất lòng tin cậy lẫn nhau, Chỉ vì lỗi lầm chia lương ăn không đều.

Một số bài thơ có sử dụng