Có 1 kết quả:

loạn quân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vua dâm loạn.