Có 1 kết quả:

loạn thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kẻ bề tôi gây rối làm phản. Lục Vân Tiên có câu: “Ghét đời Ngũ Bá phân vân, Loạn thần đa tiếm nhân dân nhọc nhằn”.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ bề tôi gây rối làm phản. Lục Vân Tiên có câu: » Ghét đời Ngũ Bá phân vân, Loạn thần đa tiếm nhân dân nhọc nhằn «.

Một số bài thơ có sử dụng