Có 1 kết quả:

loạn thảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cỏ rậm.
2. Chữ viết thảo khó đọc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cỏ rối. Cỏ rậm — Viết ngoáy, viết dối, rất khó đọc.

Một số bài thơ có sử dụng