Có 1 kết quả:

loạn hống bất quá lai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như “mang bất quá lai” 忙不過來.