Có 1 kết quả:

loạn đảng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhóm người gây rối trong nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhóm người gây rối trong nước.