Có 1 kết quả:

sự quyền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chức quyền, quyền lực.
2. Về quân sự, chỉ các quyền chỉ huy xử trí.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều được phép làm trong công việc.

Một số bài thơ có sử dụng