Có 1 kết quả:

sự thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thờ phượng các vị thần linh.