Có 1 kết quả:

sự duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nguyên nhân gây nên việc. Truyện Trê Cóc có câu: » Muốn cho các việc được xong, phải tìm cho đến hỏi cùng sự duyên «.