Có 1 kết quả:

sự thân chí hiếu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nuôi nấng thờ phụng cha mẹ, trọn đạo làm con. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Gia cực bần cũ, sự thân chí hiếu” 家極貧寠, 事親至孝 (Quyển thập ngũ) Nhà hết sức nghèo túng, nuôi nấng thờ phụng cha mẹ vô cùng hiếu thảo.