Có 1 kết quả:

nhị phân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hai ngày “xuân phân” 春分 và “thu phân” 秋分.
2. Chia làm hai.
3. Hai phần. ◇Tô Thức 蘇軾: “Xuân sắc tam phân, nhị phân trần thổ, nhất phân lưu thủy” 春色三分, 二分塵土, 一分流水 (Thủy long ngâm 水龍吟, Dương hoa từ 楊花詞).
4. Hai trong mười phần. ◇Nguyên sử 元史: “Giang Nam điền hộ tư tô thái trọng, dĩ thập phân vi suất giảm nhị phân, vĩnh vi định lệ” 江南佃戶私租太重, 以十分為率減二分, 永為定例 (Thành Tông kỉ tứ 成宗紀四) Ở Giang Nam thuế trên tá điền nặng quá, lấy mười phần bớt xuống hai phần, cứ mãi như thế làm định lệ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chia hai, chia đôi.

Một số bài thơ có sử dụng