Có 1 kết quả:

nhị giả

1/1

nhị giả

phồn & giản thể