Có 1 kết quả:

nhị thanh cư sĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiệu của Ngô Thời Sĩ, danh sĩ đời Lê.