Có 1 kết quả:

vu quy

1/1

vu quy

giản thể

Từ điển phổ thông

con gái về nhà chồng