Có 1 kết quả:

vu quy

1/1

vu quy

phồn thể

Từ điển phổ thông

con gái về nhà chồng

Từ điển trích dẫn

1. Con gái về nhà chồng. ◇Ấu học quỳnh lâm 幼學瓊林: “Nữ giá viết vu quy, nam hôn viết hoàn thú” 女嫁曰于歸, 男婚曰完娶 (Hôn nhân loại 婚姻類) Gái lấy chồng gọi là vu quy, trai lấy vợ gọi là hoàn thú.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con gái đi về nhà chồng. Đoạn trường tân thanh : » Định ngày nạp thái vu quy, Tiền lưng đã có việc gì chẳng xong «.

Một số bài thơ có sử dụng