Có 1 kết quả:

hỗ huệ

1/1

hỗ huệ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tương hỗ