Có 1 kết quả:

ngũ đại dương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm vùng biển lớn trên địa cầu, gồm “Thái Bình dương” 太平洋, “Ấn Độ dương” 印度洋, “Đại Tây dương” 大西洋, “Nam Băng dương” 南冰洋 và “Bắc Băng dương” 北冰洋.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm vùng biển lớn của trái đất, gồm Thái bình dương, Ấn Độ dương, Đại tây dương, Nam băng dương và Bắc băng dương.