Có 1 kết quả:

ngũ đại châu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm châu lớn trên thế giới, gồm “Á châu” 亞洲, “Âu châu” 歐洲, “Đại Dương châu” 大洋洲, “Mĩ châu” 美洲, “Phi châu” 非洲.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm miền đất lớn nổi trên biển, gồm các châu Á, Âu, Úc, Mĩ, Phi.