Có 1 kết quả:

ngũ đế

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm đời vua tối cổ Trung Hoa, trong thời đại hoàng kim, gồm “Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn” 伏羲, 神農, 帝嚳, 唐堯, 虞舜.
2. Có thuyết khác cho rằng “ngũ đế” 五帝 gồm “Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn” 黃帝, 顓頊, 帝嚳, 唐堯, 虞舜.
3. Lại một thuyết ghi “ngũ đế” 五帝 gồm “Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn” 少昊, 顓頊, 帝嚳, 堯, 舜.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm đời vua tối cổ Trung Hoa, trong thời đại hoàng kim, gồm Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu và Ngu Thuấn. Ca dao Việt Nam có câu: » Tam hoàng ngũ đế chi thư, có anh nhớ vợ ngồi thừ mặt ra «.

Một số bài thơ có sử dụng