Có 1 kết quả:

ngũ đới

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm dải khí hậu trên trái đất, gồm “nhiệt đới, nam ôn đới, bắc ôn đới, nam hàn đới, bắc hàn đới” 熱帶, 南溫帶, 北溫帶, 南寒帶, 北寒帶.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm giải khí hậu trên trái đất, gồm Nhiệt đới, Hàn đới, Bắc ôn đới, Bắc hàn đới và Nam hàn đới.