Có 1 kết quả:

ngũ bái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạy năm lạy, tức là lễ của bề tôi với vua. Bài Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng có câu: » Trước huân phong nghe phảng phất cung đàn, làn thâm thuỷ muốn vái lên ngũ bái «.