Có 1 kết quả:

ngũ tộc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm giống dân ở Trung Quốc, gồm “Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng” 漢, 滿, 蒙, 回, 藏.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm giống dân ở Trung Hoa, gồm Hán, Mãn, Mông, Hồi và Tạng.

Một số bài thơ có sử dụng