Có 1 kết quả:

ngũ tuần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm mươi tuổi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm mươi tuổi.

Một số bài thơ có sử dụng