Có 1 kết quả:

ngũ cốc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Năm thứ hạt cây để ăn ( gồm Đạo, Lương, Thúc, Mạch, Tắc ).